Om

Løkken Fodterapi & Velvære.

Klinikken ligger på egevej 45, 9480 Løkken i nye lyse og renoverede lokaler.


Jeg hedder Lotte Neupart og er Statsautoriseret fodterapeut, uddannet fra Fodterapeut skolen i Randers 2021, inden jeg gik igang med uddannelsen som Stats autoriseret fodterapeut har jeg arbejdet 22 år som social og sundhedshjælper på plejehjem og i hjemmeplejen. 


For mig er det vigtigt at tage udgangspunkt i hver enkelt patient, således at patienten får en personlig tilpasset behandlingsplan. Ved første besøg i klinikken skal jeg optage journal ifølge lovgivningen, i denne vil der stå registreret den behandlingsplan der passer til den enkelte patient.


Desuden er det vigtigt for mig at være opdateret med den nyeste viden indenfor fodterapi, derfor vil jeg løbende holde mig opdateret ved at tage kurser og følge med på foreningen Danske fodterapeuters hjemmeside.


DIN GARANTI FOR PROFFESIONEL BEHANDLING

Som statsautoriserede fodterapeuter er jeg her på klinikken medlem af Danske Fodterapeuter.

Det er din garanti for at jeg:

 • har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.   
 • er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje.   
 • fremstiller individuelle fodindlæg.   
 • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.   
 • foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.   
 • vejleder i fodøvelser til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner.   
 • Vejleder i valg af sko.   
 • fremstiller individuelle fodindlæg.   
 • er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.   
 • er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed.   
 • er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.   
 • er medlem af Danske Fodterapeuter og får på denne måde ajourført min viden.


Klinikken har ikke yder nr, men behandlingerne er de samme som hos en med yder nr. 

Der kan opnåes tilskud fra Sygesikring Danmark og Udvidet helbredstillæg fra kommunen.

I er velkommen til at kontakte mig, hvis i har spørgsmål, i ikke finder svar på her på siden.


                                 

                                 


Data politik

Løkken Fodterapi (”Klinikken”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondatafor-ordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Løkken Fodterapi

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædi-skomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Personnummer/CPR.nr.
Helbredsoplysninger
Oplysninger om pårørende
Oplysninger om værger
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksem-pelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling på Klinikken.

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere fod-FORM (Kliniksystem), (journaliseringsprogram) samt Gmail (mailsystem).

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forplig-tet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Løkken Fodterapi

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.